Irena Kotvitskaya and Alexey Vorsoba on the Minsk wave